loader image

Warunki uprawniające do zawarcia umowy najmu

Jakie warunki musisz spełniać, aby móc zawrzeć umowę najmu?

  • nie posiadać tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie gminy
  • nie przekraczać górnego limitu dochodowego

Górny limit dochodowy, czyli maksymalny dochód netto gospodarstwa domowego, umożliwiający ubieganie się o najem lokalu z zasobu SIM, który będzie obowiązywał od grudnia 2023 r.  

 Jednoosobowe gospodarstwo domowe75% x 8 133,55 zł6 100,16 zł
Dwuosobowe gospodarstwo domowe105% x 8 133,55 zł8 540,23 zł
Trzyosobowe gospodarstwo domowe145% x 8 133,55 zł11 793,65 zł
Czteroosobowe gospodarstwo domowe170% x 8 133,55 zł13 827,04 zł
Gospodarstwo domowe większe niż czteroosobowe170% x 8133,55 powiększone o 35% czyli
o 2 846,74 zł na każdą kolejną osobę
w gospodarstwie domowym 

Obecnie wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwie zachodniopomorskim zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 17 listopada 2023 r. wynosi 5 809,68 zł. Komunikat o zmianie ww. kwoty podawany jest raz w roku. 

Kwota bazowa niezbędna dla wyliczenia poniższych stawek zgodnie z art. 7a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń (Dz. U. z 2022 r. poz. 377) wynosi 5 809,68 zł x 1,4 = 8 133,55 zł. 

 Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2022, poz. 615):  


a) przychody pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne, 

b) dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, 

c) inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych (m.in.: alimenty na rzecz dzieci, środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, dodatek kombatancki, renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, dochody uzyskane z działalności gospodarczej, dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego). 

Od powyższych źródeł przychodu należy odliczyć alimenty świadczone na rzecz innych osób.