loader image

SIM dla gmin – budowa mieszkań na wynajem

CZYM JEST SIM

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Zachodniopomorskie Sp. z o.o. w Koszalinie jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością utworzoną przez dziewiętnaście gmin oraz Skarb Państwa.

Przedmiotem działania SIM jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu.

KTO MOŻE BYĆ NAJEMCĄ

 • Osoba spełniająca dwa warunki tj. nieposiadająca własnego mieszkania w tej samej miejscowości (z wyjątkami) i mająca dochody na odpowiednim poziomie tj. zbyt niskie na kredyt hipoteczny a zarazem zbyt wysokie na mieszkanie komunalne.

* Wysokość dopuszczalnych dochodów oraz pozostałe kryteria doboru najemców określone są w stawie o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. W przypadku korzystania z grantu z Funduszu Dopłat najemcę obowiązują niższe kryteria.

*Kryteria i zasady naboru określać będzie dana gmina.

 • Powiat, gmina, jednoosobowa spółka gminna lub związek międzygminny w określonym ustawą celu.
 • Pracodawca udostępniający lokal pracownikowi.

*  Nie dotyczy w przypadku korzystania z grantu z Funduszu Dopłat.

PARTYCYPACJA

Partycypacja oznacza udział przyszłego najemcy w kosztach budowy, która nie może przekroczyć 30% kosztów budowy tego lokalu. Zwaloryzowana kwota partycypacji zwracana jest w ciągu 12 miesięcy od dnia zakończenia umowy najmu.

WAKACJE CZYNSZOWE ORAZ MOŻLIWOŚĆ DOJŚCIA DO WŁASNOŚCI

(rozliczenie partycypacji)

Sposoby rozliczenia partycypacji:

 • najem uwzględniający okresowe rozliczenie partycypacji;
  • zaliczenie części kwoty partycypacji na poczet czynszu miesięcznego.
 • najem uwzględniający całkowite rozliczenie partycypacji;
 • cała kwota partycypacji będzie zaliczana na poczet czynszu miesięcznego, aż do dnia wygaśnięcia umowy najmu.
 • możliwy tylko po osiągnięciu przez najemcę wieku emerytalnego.
 • najem instytucjonalny lokalu z dojściem do własności;
 • udział partycypacji był na poziomie nie mniejszym niż 20% dla mniejszych miejscowości i 25% dla większych miejscowości (siedziba wojewody lub sejmiku województwa, albo miasta na prawach powiatu liczącego powyżej 100 tys. mieszkańców),
 • partycypacja będzie rozliczana w comiesięcznych ratach, wliczanych w cenę lokalu,
 • cenę lokalu stanowi jego wartość rynkowa;
 • dojście do własności po 10 latach od zawarcia umowy licząc od dnia spłaty kredytu przez SIM (na wniosek najemcy możliwość skrócenia 10-letniego okresu)

Warunki rozliczenia partycypacji:

*poniższe warunki muszą być spełnione łącznie

 • po całkowitej spłacie kredytu przez SIM;
 • na wniosek lokatora;
 • rozliczenie wg ceny opartej na kosztach budowy (cena rynkowa) – otrzymane przez SIM bezzwrotne dotacje nie wpływają na cenę lokalu;
 • najemca był stroną umowy partycypacji co najmniej przez 5 lat;
 • niezaleganie z czynszem za 1 mies. przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

WYODRĘBNIENIE LOKALU NA WŁASNOŚĆ

Poza najmem instytucjonalnym z dojściem do własności istnieje możliwość wyodrębnienia
na własność lokalu, na poniższych zasadach:

 • osoba była przez co najmniej 5 lat stroną umowy w sprawie partycypacji;
 • minęło 15 lat od dnia rozliczenia kosztów budowy;
 • cena wykupu lokalu jest ceną rynkową i uwzględnia wszystkie zobowiązania przypadające na ten lokal, w tym spłatę kredytu wraz z odsetkami;
 • kwotę partycypacji zalicza się na poczet ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego.

KOSZTY NAJMU

 • czynsz;
  * przeznaczony na pokrycie kosztów eksploatacyjnych i remontowych oraz spłatę zobowiązań SIM związanych z budową;
 • koszty ogrzewania, dostawy wody zimnej i ciepłej oraz odbioru nieczystości (kanalizacja i śmieci);
 • najemca osobno zawiera umowę na dostawę do mieszkania prądu, Internetu itp.

MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ CZYNSZU

Czynsz za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego nie może przekraczać, w skali roku, 4% wartości odtworzeniowej tj. przeciętnego kosztu budowy 1m2 powierzchni użytkowej.

* Zgodnie z obwieszczeniem wojewody zachodniopomorskiego z 30.03.2023 r. obowiązującym do 30.09.2023 r. koszt odtworzenia 1m wynosi 4394 zł. Jeżeli wartość odtworzeniowa lokalu będąca podstawą ustalenia stawki czynszu jest niższa niż koszt budowy lokalu mieszkalnego, maksymalną stawkę czynszu, ustala się na podstawie kosztu budowy lokalu mieszkalnego. SIM informuje najemcę o tych kosztach.

*Najemcy lokali mieszkalnych wybudowanych przez SIM będą mogli korzystać z dopłat do czynszu, o których mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania. Dopłata jest uzależniona od ilości osób zamieszkujących w mieszkaniu, jego powierzchni oraz wskaźnika     odtworzeniowego ogłaszanego przez właściwego wojewodę.

Zapraszamy do uczestnictwa w programie