loader image

Opłaty za mieszkanie

Jakie będą w SIM opłaty za mieszkanie?

Stawki czynszu za 1m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w zasobach mieszkaniowych SIM są ustalane przez Zgromadzenie Wspólników w takiej wysokości, aby suma czynszów za najem wszystkich lokali eksploatowanych przez SIM pozwalała na pokrycie  kosztów eksploatacji i remontów budynków oraz spłatę zobowiązań SIM związanych z budową.

Poza opłatami czynszowymi najemca mieszkania ponosi opłaty niezależne od naszej Spółki związane z dostawą mediów oraz z tytułu wywozu nieczystości.

Umowa najmu przewiduje obowiązek wpłacenia przez najemcę kaucji mieszkaniowej, która będzie stanowiła zabezpieczenie należności z tytułu najmu, istniejących w dniu opuszczenia lokalu przez najemcę. Jest to 6-krotność miesięcznego czynszu za dany lokal, naliczana wg stawki czynszu 1 m² obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu. Kaucja podlega zwrotowi