loader image

Kto może otrzymać mieszkanie w SIM?

Kto może otrzymać mieszkanie w SIM?

Osoba lub rodzina nieposiadająca własnego mieszkania w danej miejscowości, która dysponuje środkami na regularne opłacanie czynszu, jednak jej dochody są za niskie na zaciągnięcie kredytu hipotecznego na mieszkanie.

Osoba lub rodzina ubiegająca się o najem może posiadać mieszkanie w innej miejscowości, w przypadku, gdy zmiana miejsca zamieszkania jest związana z podjęciem pracy w pobliżu położenia lokalu SIM.

W takiej sytuacji nie ma obowiązku zbycia prawa własności bądź tytułu prawnego do posiadanego już mieszkania.

SIM może wynająć lokal mieszkalny osobie, która spełnia kryteria dochodowe określone w ustawie z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (Dz.U. z 2022 r. poz.377, z późn. zm.), tj. średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok, w którym zawierana jest umowa najmu lokalu mieszkalnego, nie przekracza:

 • 75% w jednoosobowym gospodarstwie domowym,
 • 105% w dwuosobowym gospodarstwie domowym,
 • 145% w trzyosobowym gospodarstwie domowym,
 • 170% w czteroosobowym gospodarstwie domowym,
 • 170% w gospodarstwie domowym większym niż czteroosobowe, powiększone o dodatkowe 35% na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym,|
  – iloczynu wysokości ostatnio ogłoszonego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej w województwie, na terenie którego położony jest lokal mieszkalny oraz współczynnika 1,4.

Co to jest partycypacja?

Jest to kwota pokrywająca 30% kosztów wybudowania danego lokalu przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową. Każdy najemca będzie zobowiązany do zawarcia z SIM umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego, którego będzie najemcą. Istnieje możliwość rozliczenia partycypacji poprzez (po 5 latach najmu):

 • długookresowe obniżki czynszu (tylko osoby w wieku emerytalnym),
 • tymczasowe obniżki czynszu,
 • stopniowe dojście do własności mieszkania.

Kwota partycypacji zwracana jest najemcy w przypadku rezygnacji z najmu lokalu.

Z jakich środków zostanie wybudowany blok?

 • Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa,
 • Fundusz Dopłat,
 • partycypacja najemców,
 • kredyt zaciągnięty przez Spółkę w Banku Gospodarstwa Krajowego,
 • środki własne Spółki SIM „KZN Zachodniopomorskie” Sp. z o.o. (opcjonalnie).

Jaki będzie stan mieszkań?

Mieszkania będą wybudowane „pod klucz”.

Łazienka – biały montaż:

 • armatura – baterie – umywalkowa i wannowa/prysznicowa,
 • umywalka,
 • wanna lub kabina prysznicowa,
 • miska ustępowa,
 • podejście dopływowe i odpływowe pod montaż pralki,
 • ściany i posadzka – płytki.

Kuchnia:

 • zlewozmywak + bateria,
 • kuchenka indukcyjna lub gazowa 4-palnikowa,
 • posadzka – płytki,
 • ściany otynkowane i pomalowane farbą emulsyjną białą.

Pokoje + korytarz:

 • podłogi panele – pokoje, płytki – korytarz,
 • ściany i sufity – otynkowane i pomalowane farbą emulsyjną białą.
 • stolarka drzwiowa wewnętrzna.

Jakie będą opłaty za mieszkania?

Najemcy zobowiązani będą do uiszczania comiesięcznego czynszu. Oprócz tego najemcy będą otrzymywać osobne rachunki od dostawców mediów (woda, ścieki, prąd, ogrzewanie, internet, itp.).

Kiedy będzie można wpisać się na listę najemców?

Lista najemców będzie sporządzona w Urzędach Gmin. Informacja o naborze będzie dostępna na stronach Urzędów, a także na stronie internetowej Spółki: www.simzachodniopomorskie.pl. Rozpoczęcie naboru na listę najemców powinno rozpocząć się niezwłocznie po podjęciu uchwały w sprawie określenia zasad naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych w ramach inwestycji realizowanej przez SIM.

Kiedy będą podpisywane umowy z najemcami?

SIM obecnie przygotowuje inwestycje w następujących Gminach: Polanów, Świdwin, Biały Bór – w tych Gminach Spółka jest na etapie tworzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz dopełniania formalności związanych z pozytywną oceną wniosków kredytowych.

Za sporządzenie listy najemców oraz zebranie wniosków o zawarcie umowy najmu odpowiedzialni będą wyznaczeni pracownicy w poszczególnych Urzędach Gmin. Za koordynację tych działań odpowiedzialni będą wyznaczeni pracownicy Spółki.

Czy w przyszłości można stać się właścicielem wynajmowanego mieszkania?

Obecnie, zgodnie z montażem finansowym, najemca będzie musiał wpłacić 20% partycypacji, czyli kosztów budowy lokalu, którego chce zostać najemcą. Pozostała część budowy sfinansowana będzie z kredytu zaciągniętego przez Spółkę oraz z zasobów własnych Spółki. Koszty kredytu wliczone będą w czynsz, który najemca będzie comiesięcznie opłacać. Poza czynszem i opłatami za media (woda, prąd, gaz, ogrzewanie, ścieki, internet, itp.) nie przewiduje się pobierania od najemców opłat dodatkowych na poczet spłaty kredytu.

W przypadku chęci wykupu mieszkania na własność po 15 latach najmu najemca zobowiązany będzie do spłaty pozostałej części kredytu wraz z odsetkami w części przypadającej na dany lokal mieszkalny oraz wykupu mieszkania po cenie rynkowej (wycena na dzień wykupu mieszkania). Na poczet wykupu zalicza się zwaloryzowaną kwotę wpłaconej przez najemcę partycypacji.

W przypadku wykupu mieszkania na własność po 30 latach najmu (po całkowitym spłaceniu przez Spółkę kredytu zaciągniętego na budowę) najemca zobowiązany będzie do wykupu mieszkania po cenie rynkowej (wycena na dzień wykupu mieszkania), na poczet którego zalicza się zwaloryzowaną kwotę wpłaconej przez najemcę partycypacji.

W obu powyższych przypadkach faktyczna cena mieszkania (na dzień wykupu) określona zostanie przez rzeczoznawcę.

Kto będzie zarządzał wybudowanym budynkiem?

Zarządzanie budynkami będzie spoczywało na Dziale Administracji Budynków Mieszkalnych Nieruchomościami Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN Zachodniopomorskie” Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie.