loader image

Warunki uprawniające do zawarcia umowy najmu

Jakie warunki musisz spełniać, aby móc zawrzeć umowę najmu?

  • nie posiadać tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie gminy
  • nie przekraczać górnego limitu dochodowego

Górny limit dochodowy, czyli maksymalny dochód netto gospodarstwa domowego, umożliwiający ubieganie się o najem lokalu z zasobu SIM, który będzie obowiązywał w 2023 roku

 Jednoosobowe gospodarstwo domowe75% x 6 242,96 zł4 682,22 zł
Dwuosobowe gospodarstwo domowe105% x 6 242,96 zł6 555,11 zł
Trzyosobowe gospodarstwo domowe145% x 6 242,96 zł9 052,29 zł
Czteroosobowe gospodarstwo domowe170% x 6 242,96 zł10 613,03 zł
Gospodarstwo domowe większe niż czteroosobowe170% x 6 242,96 powiększone o 35% czyli
o 2 185,04 zł na każdą kolejną osobę
w gospodarstwie domowym 

Obecnie wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwie zachodniopomorskim zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 18 listopada 2022 r. wynosi 5 202,47 zł. Komunikat o zmianie ww. kwoty podawany jest raz w roku.

Kwota bazowa niezbędna dla wyliczenia poniższych stawek zgodnie z art. 7a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń (Dz. U. z 2022 r. poz. 377) wynosi 5 202,47 zł x 1,2 = 6 242,96 zł.

Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2022, poz. 615): 


a) przychody pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,

b) dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

c) inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych (m.in.: alimenty na rzecz dzieci, środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, dodatek kombatancki, renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, dochody uzyskane z działalności gospodarczej, dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego).

Od powyższych źródeł przychodu należy odliczyć alimenty świadczone na rzecz innych osób.