loader image
Konkurs na najem lokalu użytkowego w Świdwinie

Na podstawie Zarządzenia Nr 04/2024 Prezesa SIM „KZN-Zachodniopomorskie” Sp. z o.o. z dnia 28 czerwca 2024 r. Prezes SIM „KZN- Zachodniopomorskie” Sp. z o.o. ogłasza:

KONKURS OFERT NR 2/2024 NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

Warunki przystąpienia do konkursu, okres związania ofertą oraz wymogi dotyczące złożenia, treści i żądanych do oferty dokumentów, jak również procedurę przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu określa Regulamin konkursu ofert na najem lokalu użytkowego będący Załącznikiem nr 3 do niniejszego Ogłoszenia o Konkursie, dostępny na stronie SIM „KZN-Zachodniopomorskie” Sp. z o.o. (www.simzachodniopomorskie.pl)

Opis lokalu przeznaczonego do najmu w trybie konkursu ofert, zawierający informacje tj.: adres, powierzchnia, wysokość miesięcznej wywoławczej stawki czynszu netto za m² , przeznaczenie lokalu, okres najmu,– stanowi Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o konkursie (dostępny jw.).

Warunki przystąpienia do konkursu:

  1. Złożenie prawidłowej oferty wraz z załącznikami,
  2. Wniesienie wadium na rachunek bankowy nr 65 1130 1176 1176 0022 2168 4320 0004 w wysokości określonej w załączniku nr 1 do Ogłoszenia o konkursie.

Termin składania ofert: do 31 lipca 2024 r. do godziny 10:00

Miejsce składania ofert: Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Zachodniopomorskie” Sp. z o.o. ul. Zwycięstwa 236B/1, 75-665 Koszalin

Termin otwarcia ofert: 5 sierpnia 2024 r. godz. 14:00

Miejsce otwarcia ofert: Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Zachodniopomorskie Sp. z o.o. ul. Zwycięstwa 236B/1, 75-665 Koszalin

Oferty najmu należy składać wyłącznie na formularzu Zgłoszenie udziału w konkursie ofert na najem lokalu użytkowego, stanowiącym Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o konkursie. Ofertę z załącznikami należy umieścić w kopercie zgodnie z Regulaminem konkursu ofert na najem lokalu użytkowego.

Warunkiem rozpatrzenia złożonej oferty jest zaksięgowanie wadium na rachunku bankowym w terminie do 26 lipca 2024 r. do godziny 16:00.

Ze stanem technicznym lokalu można zapoznać się po uprzednim ustaleniu terminu oględzin z pracownikiem Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN-Zachodniopomorskie” Sp. z o.o. ul. Zwycięstwa 236B/1, 75-665 Koszalin. Tel. 606 366 676. Lokal udostępniany będzie zainteresowanym w uzgodnionym dniu, w godzinach 15:00-18:00.

W przypadku rezygnacji wybranego oferenta bądź niepodpisania umowy z oferentem, który wygrał konkurs, z innych przyczyn niezależnych od wynajmującego, komisja ma możliwość wyboru kolejnej oferty w ciągu 30 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.